Privacy beleid

Privacy statement Third Universe

Third Universe respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Third Universe in acht genomen. Third Universe zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet-natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Third Universe u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doelen zij dat doet, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is Third Universe. De contactgegevens zijn:
Third Universe
Bert Haanstrakade 146
1087 DK Amsterdam

Third Universe is te bereiken via e-mailadres contact@thirduniverse.studio of via telefoonnummer 06 – 25 21 03 75.

 

Van wie verwerkt Third Universe persoonsgegevens?
Third Universe verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 

 • (potentiële) klanten van Third Universe;
 • (potentiële) leveranciers van Third Universe;
 • overige relaties van Third Universe;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Third Universe en overige personen van wie Third Universe de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website;

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Third Universe?

Third Universe verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Third Universe verwerkt onder andere, maar niet uitsluitend, uw voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 

Third Universe verwerkt in elk geval niet meer persoonsgegevens dan nodig is om het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt, te bereiken.

 

Op grond waarvan verwerkt Third Universe persoonsgegevens?

Third Universe verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Third Universe;
 • Third Universe heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Third Universe heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (marketingdoeleinden, cameratoezicht in het kantoor van Third Universe).

 

Voor welke doeleinden gebruikt Third Universe uw persoonsgegevens?
Third Universe verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Third Universe;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Third Universe;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Third Universe en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Third Universe

 

Third Universe kan uw persoonsgegevens ook voor andere, met de hiervoor genoemde verenigbare doeleinden verwerken. Deze verenigbare doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan Third Universe hebt verstrekt.

 

 

Verwerkersovereenkomst

Third Universe kan een derde de opdracht geven om uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Third Universe en deze derde is dan verplicht. Third Universe zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Third Universe kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

 

Hoe lang bewaart Third Universe uw persoonsgegevens?

Third Universe bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden. Third Universe bewaart uw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

 

Welke rechten hebt u?
Recht op inzage

U kunt Third Universe verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Third Universe verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Third Universe u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Third Universe een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Third Universe verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Third Universe verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Third Universe verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Third Universe deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Third Universe uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Third Universe u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Third Universe aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: contact@thirduniverse.studio.

 

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Third Universe de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

 

Wilt u uw toestemming intrekken?
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Third Universe via e-mailadres: contact@thirduniverse.studio.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.


Persoonsgegevens van kinderen

Third Universe heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en). Third Universe kan echter niet controleren of een bezoeker van haar website ouder dan 16 jaar is. Third Universe raadt ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om te voorkomen dat Third Universe persoonsgegevens van kinderen verzamelt zonder ouderlijke toestemming. Indien u meent dat Third Universe zonder die toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van kinderen jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via contact@thirduniverse.studio.

 

Indienen van een klacht

De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 

Cookies
De website van Third Universe maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van noodzakelijke cookies en statistische cookies. Als Third Universe daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

 

Wijzigingen

Third Universe mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement te allen tijde op de website van Third Universe raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.