Terms & Conditions

Algemene bepalingen

Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Third Universe BV, hierna te noemen

“Third Universe”, op alle door Third Universe gesloten overeenkomsten en op alle door Third Universe verrichte handelingen

en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen Third Universe

en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen

naar deze voorwaarden.

Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze

door Third Universe schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden

afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige

opdrachten. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan Third Universe werkzaamheden opdraagt (c.q.

Third Universe verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).

Aanbiedigen en tarieven

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief

BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende

na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Third Universe aan de

opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4. Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage als

bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste

oplage als overeengekomen bestemming en aantal.

Artikel 5. Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media

activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een

en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. Third Universe is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen,

vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

Auteursrecht

Artikel 6. Het auteursrecht van alle door Third Universe vervaardigde producties, blijft eigendom van Third Universe. De door

Third Universea ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom vanThird Universe en mogen zonder

schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter

beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Third Universe bij derden ingekochte producties blijft eigendom

van deze derden.

Aansprakelijkheid

Artikel 7. Indien de opdrachtgever een opdracht door Third Universe laat uitvoeren overeenkomstig de door de

opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de

opdrachtgever Third Universe voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk of

auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van

uitvoering.

Artikel 8. Third Universe is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de

overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.

Artikel 9. Third Universe is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van

de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of

nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of

vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.

Artikel 10. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in

gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die

termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te

reageren.

Artikel 11. Voor zover Third Universe aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze

aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor

de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het

bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting voor drie maanden

Artikel 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade

binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.

Artikel 13. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de

overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de

overeenkomst heeft ontbonden;

  1. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude

systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem

bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde

levering;

  1. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

  1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15. Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt Third Universe zich overigens de eigendom van alle door haar

aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook,

volledig zullen zijn voldaan. Third Universe is te allen tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan

opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch Third Universe nog in eigendom toebehorende goederen terug

te nemen.

Wijzigingen in een opdracht en correcties

Artikel 16. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Third Universe tot

uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met

derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de

opdrachtgever verplicht aan Third Universe door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de

opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die

een opdracht heeft gewijzigd terwijl Third Universe reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of

schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

Artikel 17. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal

het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke

van dien is Third Universe slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door Third Universe aan derden

minder betaalde kosten.

Artikel 18. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Third Universe gerechtigd de

eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Levering

Artikel 19. Levertijden worden door Third Universe bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is

overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de

overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van Third Universe. In dat geval is de aansprakelijkheid

van Third Universe beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

Artikel 20. In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking,

uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden

van hun verplichtingen jegens Third Universe, is Third Universe gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaam heden uit

te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in

welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Betalingen

Artikel 21. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Third Universe het recht voor elke deellevering te

factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van Third Universe te worden voldaan binnen 21

(eenentwintig) kalenderdagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de

opdrachtgever aan Third Universe een rente van 1,5 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij

gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

Artikel 22. Third Universe is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende

opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de

opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 23. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Third Universe andere opdrachten van dezelfde

opdrachtgever in uitvoering heeft, is Third Universe bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn

werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 24. Indien een opdrachtgever door Third Universe te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt blijven

deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij Third Universe opgeslagen, onverminderd de verplichting

van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het

gestelde in artikel 8 (Eigendomsvoorbehoud).

Artikel 19. Voorts is opdrachtgever gehouden Third Universe te vergoeden alle kosten, die Third Universe maakt ter incasso

van de openstaande bedragen:

  1. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover

zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en

incassobureaus;

  1. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum

van € 150,-.;

  1. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen
  2. Third Universe hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door Third Universe zijn gemaakt